NAJWAŻNIEJSZA DECYZJA

Dla mnie najważniejszym przesłaniem wynikającym z Biblii jest to, że Bóg „chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tym. 2,4). Tą prawdą jest objawienie Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, aby zbawić każdego człowieka. Jest kwestia czy przyjmujemy tę prawdę jako coś, co kieruje naszym życiem, czy też przyjmujemy to tylko rozumem, czy w ogóle odrzucamy. Tylko pierwsza opcja daje Ci pewność zbawienia. Może uważasz, że nie możesz być pewny swojego zbawienia.

Być może wersety, które za chwilę przeczytasz nie będą w zgodzie z tym, co słyszałeś do tej pory. Sam rozważ, czy prawda jest dla Ciebie najważniejsza.

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, panu naszym”. Rzym.6,23 – „dobrym” życiem nie zasłużysz sobie na zbawienie.

„Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego”. Jan 1,12 – podstawą zbawienia jest przyjęcie Jezusa

„Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz”. Rzym. 10,9 – wyznaj przed Bogiem, że Jezus jest Twoim Panem, powierz Mu swoje życie.

„A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego. Kto ma syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota”. 1 Jana 5,11-12

Czy chcesz przyjąć życie wieczne? Pomódl się. Możesz to zrobić własnymi słowami na podstawie powyższych fragmentów Biblii lub skorzystaj z modlitwy przytoczonej poniżej:

Ojcze, wiem, że Jezus Chrystus jest Twoim Synem i, że umarł za mnie na krzyżu. Proszę Go, aby wszedł do mojego serca i do mojego życia. Wyznaję Go jako mojego Pana i Zbawiciela. Proszę Cię, abyś przebaczył mi wszystkie moje grzechy, oczyścił mnie we krwi i uczynił mnie Twoim dzieckiem. Dziękuję Ci za to w imieniu Jezusa. Amen.

On da Ci siłę, abyś mógł żyć od tego momentu wg Jego woli. Czytaj Biblię i poszukaj sobie kościoła, dla którego wskazówki zawarte w Biblii nie są pustymi słowami.

Rozwijaj się!

Udostępnij na:
  • Facebook
  • Google +
  • Wykop